W3C

Wytyczne dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 Errata

Ostatnia modyfikacja: $Date: 09/03/2021 15:20:00 $


Streszczenie

Ten dokument rejestruje wszystkie znane błędy w specyfikacji Wytycznych dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1.

Erraty są numerowane, klasyfikowane jako merytoryczne lub redakcyjne,i wymienione w kolejności odwrotnej do daty ich publikacji w każdej kategorii.

Każdy wpis zawiera następujące informacje:

Poprawki merytoryczne są proponowane przez Accessibility Guidelines Working Group (Grupę Roboczą ds. Wytycznych dla Dostępności), która jest zgodna co do tego, że są one właściwe; nie należy ich uznawać za normatywne, dopóki w wyniku procesu zmiany Rekomendacji nie zostanie opublikowana nowa Rekomendacja.

Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi komentarzy publicznych , jeśli przesłać komentarz do Grupy roboczej. Przesłane komentarze są publicznie dostępne w archiwum publicznej listy wysyłkowej komentarzy Grupy Roboczej ds. Wytycznych dla Dostępności.

Spis treści

  1. Errata merytoryczna
  2. Errata redakcyjna

Errata merytoryczna

Dotyczy poprawek merytorycznych autoryzowanego tłumaczenia.

  1. Błędne wskazanie poziomu kryterium sukcesu 2.4.7 w sekcji Kryterium sukcesu 2.4.7 Widoczny fokus. Wersja autoryzowanego tłumaczenia WCAG 2.1 z dnia 12.03.2021 r. miała błąd, polegający na zakwalifikowaniu kryterium sukcesu 2.4.7 do poziomu A. W wersji z dnia 13.04.2021 poprawiono na poziom AA.

Errata redakcyjna

Dotyczy poprawek redakcyjnych oryginału w języku angielskim.